E-Ticaret Sitelerinin Kişisel Verileri Koruma Yükümlülüğü

E-Ticaret Sitelerinin Kişisel Verileri Koruma Yükümlülüğü 24.03.2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında genel kapsamda, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin işlenmesi kapsamında veri işleyenlerin yükümlülüklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“6563 Sayılı Kanun”)…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru Süreci

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bireysel Başvuru Süreci Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni 14 Mayıs 1954 tarihinde onaylamış olup 28 Ocak 1987 tarihinde ise sözleşmeden ve ek protokollerden doğan hak ve özgürlüklerin ihlali durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru imkanı tanınmıştır. Bireysel başvuru usulü ile kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin yargısal olarak korunmasına imkan sağlanmıştır. Avrupa…

Ticari Davalarda Zorunlu Arabulucuk

Ticari Davalarda Zorunlu Arabulucuk Kapsamı Genişletildi 5 Nisan 2023 tarihinde Resmî Gazete’de “7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“7445 sayılı Kanun”) yayımlanmıştır. 7445 sayılı Kanun ile çeşitli kanunlarda önemli değişiklikler yapılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’da (“TTK”) yapılan değişiklik kapsamında, TTK’nun 5/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “paranın…

Hissedarlar Sözleşmeleri

Hissedarlar Sözleşmeleri Hissedarlar Sözleşmesi Nedir? Hissedarlar sözleşmesi, şirketin yönetimi, hissedarların hak ve sorumluluklarını düzenleyen, muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesi ve ortaklar arasında gizliliğin korunmasını sağlayan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler Hissedarlar arasında Şirket Esas Sözleşmeleriyle sağlanamayan esnekliği sağlar. Hissedarlar sözleşmeleri, doğası gereği yalnızca sözleşmenin tarafı olan hissedarlar arasında etkili ve icra edilebilirdir. Nisbi haklar doğurur ve üçüncü taraflar için…

İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Arasındaki Farklar

İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Arasındaki Farklar İhtiyati Haciz Nedir? İhtiyati haciz, İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen ve bir para alacağının zamanında ödenmemesi sebebiyle alacağın garanti altına alınması amacıyla ve mahkeme kararı ile alacaklının alacağını koruma altına almasını sağlayan geçici bir tedbirdir. Alacaklı, dava yoluna veya ilamsız icraya başvurmadan veya dava açılmasından ve ilamsız icra…

Anonim Şirketlerde Hisse Rehni

Anonim Şirketlerde Hisse Rehni Hisse Rehni Nedir? Anonim şirketlerde hisseler üzerinde kurulan rehin hakkı, “hisse” bir şirket tarafından ihraç edilen ve ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli bir evrak olması nedeniyle, hak üzerinde kurulacak bir rehin hakkı niteliğindedir. Anonim şirketlerde hisse rehni, Türk Ticaret Kanunu kapsamında özel düzenlemeye tabi değildir. Bu doğrultuda, hisse rehni kapsamında…

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Süreci

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Süreci 1. Giriş Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’nin taraf olduğu protokollerdeki hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurulabilecek bir hak arama yoludur. Bireysel başvuru, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun (“6216…

İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameye Dava Açılması

İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameye Dava Açılması Vergi kanunlarında yer alan ve matrahın beyan usulünce belirlendiği tüm vergi beyannamelerinin ihtirazi kayıtla verilmesi mümkündür. İhtirazi kayıt, mükelleflerin dava açma hakkını saklı tutan ve yaptıkları beyanlarına karşı düşülen itiraz nitelikli bir şerhtir. Mükelleflerin fazla bir vergi ödemesi, idarenin yönlendirmesi dışında kendi bildiği yöntemle beyanname vermesi halinde vergi cezası,…

Genel Kurul İptal Davası

Genel Kurul İptal Davası Genel Kurul Kararlarından Mutlu Olmayan Ortak Ne Yapabilir? Genel Kurul, şirket tüzel kişiliğinin karar organı olup, alınan kararların iptali, ancak kanunda sayılı sebeplerin varlığı halinde ve sadece kanunda sayılan kişilerin talebi durumunda söz konusu olabilir. 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre genel…

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ve Uygulamaya İlişkin Esaslar

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ve Uygulamaya İlişkin Esaslar Günümüzde “evden çalışma” biçimiyle karşımıza çıkan “uzaktan çalışma”, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme ediminin teknolojik iletişim araçları ile evde ya da işyeri dışında yerine getirilmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. COVID-19 Salgını döneminde yaygın karantina uygulamalarıyla ve işyerlerince alınan bir tedbir olarak…