Sağlık Alanındaki Sponsorlukların Vergiye Etkisi

Sponsorluk Nedir ?

Sponsorluk ayni ve maddi olarak şirketlerin veya gerçek kişi tacirlerin sponsor olmak istedikleri kişi veya kurum ile yaptıkları anlaşmalardır.Ayni sponsorlukta gerçekleşecek sponsorluk faaliyeti kapsamında kurumlar, sponsor oldukları kişiye veya kuruma ürünlerini veya hizmetlerini sunarak sponsor olmaktadır.Maddi sponsorlukta ise ürün vermek veya hizmet sunmak yerine bütçe ayırması gerekmektedir.Yani sponsorluğun değeri doğrultusunda bir miktar para verilerek gerçekleştirilir.Sponsorluk sağlık,kültür,spor ve bilim gibi çeşitli alanlarda yapılabilir.

Sağlık Sponsorluğu :

Sağlık alanında yapılan sponsorluklar içinde hastanelerin, kliniklerin desteklenmesi, sağlık ve hastalıklar konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları, sağlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, derneklerin ve vakıfların desteklenmesine yönelik çalışmaları vardır. Ayrıca sponsorlar  maddi yardımlar ve ambulans veya cihaz alımı gibi donanım yardımlarıyla da sağlık sektörüne destekte bulunabilirler.

Bu alanda yapılan sponsorluklar sayesinde hem toplum sağlık konusunda bilgilendirilmiş olur hem de sponsorluğu yapan kuruluş iletişim araçları vasıtasıyla geniş ölçüde kendini tanıtma imkânı bulmuş olur. Aynı zamanda sponsor kurum ürün ya da hizmetlerinde sadece para kazanmaya çalışmadığını ve toplumun sağlığını da düşündüğünü ortaya koyabilme şansına sahip olmuş ve toplumun iyi niyetini kazanmaya yönelik bir çalışma gerçekleştirmiş olur.

Örneğin Türkiye’de çocuk felci hastalığına yol açan polio virüsünün tamamen temizlenmesi için düzenlenen ‘Ulusal Aşı Günleri’ 26 Nisan 1999’da başlayıp bir hafta sürmüştür. Kampanyaya  onlarca kurum sponsor olmuştur. İstanbul il Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı yaklaşık 3 bin kişinin görev aldığı ve 1310 ekiple sürdürülen kampanyada  0-5 yaş grubunda yaklaşık 820 bin çocuğun çocuk felci virüsüne karşı aşılanması hedeflenmiştir.

Sağlık Alanındaki Sponsorlukların Vergiye Etkisi :

Sağlık ve bakım hizmetlerini  geliştirmek ve devam ettirmek amacıyla yapılan harcamalar kurum kazancının tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınabilecektir. Aşağıda sayılan yardımların tamamı kurumlar vergisi matrahı tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınacaktır.

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi gibi tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar,

Söz konusu tesislerin inşası için yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımlar,

Mevcut sağlık tesisi huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi gibi tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan nakdi ve ayni bağış ve yardımlar,

İle sağlık alanında faaliyet gösteren tesislere yapılacak yardımlar ve harcamalar bu kategoriye dahildir.

Yukarıdaki “sağlık tesisi” ifadesinden ise Sağlık Bakanlığın’ca sağlık tesisi kapsamında değerlendirilen kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmektedir.

Sözü edilen tesislerin yapımı için bentte sayılan kuruluşlar dışında yer alan kamuya yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımlar ise o yılki kurum kazancının %5’i ile sınırlı olmak üzere bu kapsamda indirim konusu yapılabilecektir.

Sağlık tesisi, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile bu tesislerin yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan harcamaların ve yardımların herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kurum kazancından indirilebilmesi, bu harcamaların ve yardımların genel bütçeli idarelere,özel bütçeli idarelere ve İl özel idarelerine yapılması durumunda mümkün olacaktır.

Kamu idare ve kuruluşları dışında kalan kurum veya kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımların vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı veya hangi limitler içinde yapılabileceği genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi gerekmektedir. Düzenlenen bu faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından yardım olarak alındığına ilişkin harcama ve yardımın yapıldığı kuruluşun yetkili kişileri tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

Ayni veya nakdi olarak yapılan harcamaların ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim unsuru olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gereklidir.

Ayni yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda, bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslim alındığına dair düzenlenmiş bir belge olması yeterlidir. Düzenlenen bu belgede yardımların değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde harcamaların ve yardımların yapıldığı kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunmalıdır.

Nakdi bağışların vergi matrahından indirilebilmesi için harcamanın ve yardımın yapıldığı kurum ve kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara para yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu belgeler yardımların ve harcamaların sponsor tarafından ilgili kurum ve kuruluşa yapıldığını kanıtlar niteliktedirler.

Sağlık alanındaki sponsorluk anlaşmaları çerçevesinde yapılan harcamalar ve yardımlar yapıldıkları yıl için vergi matrahında indirim unsuru olarak dikkate alınırlar. İndirilemeyen kısımlar bir sonraki yıla nakledilemez.