Kurumsal Finansman ve Yatırım Vergi Danışmanlığı

 • Yurt içi ve uluslararası yatırımların kurumsal finansman projelerinde; tahvil, sermaye iştiraki, grup içi borçlanma, banka finansmanı, halka arz veya mezanin araçlara göre vergisel sonuç ve etkilerin değerlendirilmesi,
 • Yatırımlarda paydaş veya finansörlerin iş planlarına göre fon, şirket, trust ve irtibat ofisi yapılarının vergi mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi ve kurulması,
 • Nakit akış yönetiminin vergi efektif yapılara kavuşması adına, yatırımların Türkiye dışında hangi ülkelerden yönlendirilebileceği veya konumlandırılabileceğine dair görüş sunulması,
 • Mal ve hizmet akışlarının uluslar arası transfer fiyatlandırması kapsamında değerlendirilmesi, mali ve finansal fayda sağlayabilecek yapıların geliştirilmesi,
 • Yatırım yapılacak hedef kurum veya yapıların geçmişe yönelik vergi risklerinin denetlenmesi ve değerlendirilmesi (tax due dilligence),
 • Yatırım süreçlerinde gerçekleşebilecek risklere bağlı olarak, hisse satın alım veya paydaşlar sözleşmelerinde ihtiyaç duyulan beyan ve tekeffüllerin yapılandırılması, sözleşmelerden doğan vergisel yükümlülüklerin belirlenmesi,
 • Gayri maddi hak, temettü, yönetim hizmetleri ve borç geri ödemelerinin, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gibi devletler hukuku ve yerel mevzuat kapsamında değerlendirmesi,
 • Türkiye’de veya yurtdışında kurulmasına karar verilen yapıların yönetim ve kurulumunda destek sağlanması,
 • Yatırımlara konu olabilecek mevcut veya olası teşviklerin değerlendirilmesi,
 • Yapılan yatırımlardan gelecek dönemlerde çıkılması halinde oluşabilecek vergisel yükümlülüklerin belirlenmesi ve etkin bir biçimde planlanması,
 • Yurtdışında görevlendirilecek çalışanların, ilgili mevzuat kapsamında vergisel yükümlülüklerinin belirlenmesi ve olası vergi mahsubu veya istisna imkanları hakkında bilgilendirmede bulunulması,
 • Şirket incelemelerine imkan sağlamak amacıyla veri odalarının hazırlanması,
 • Kurumların birleşme devir ve bölünme işlemlerinin vergi ve ticaret hukuku kapsamında incelenmesi, planlanması ve ilgili süreçlerin yönetilmesi,
 • Bireylerin varlık yönetim yapılarının vergi efektif bicimde oluşturulması ve kurumsal yönetim hizmetlerinin koordine edilmesi (wealth management),
 • Bireylerin varlıklarının gelecek nesillere aktarımının vergisel, ticaret ve miras hukuku kapsamında değerlendirilmesi ve duruma uygun alternatiflerin değerlendirilerek en etkin yapının önerilmesi (estate planning).