Bültenlerimiz

Genel Kurul İptal Davası

Genel Kurul İptal Davası Genel Kurul Kararlarından Mutlu Olmayan Ortak Ne Yapabilir? Genel Kurul, şirket tüzel kişiliğinin karar organı olup, alınan kararların iptali, ancak kanunda sayılı sebeplerin varlığı halinde ve sadece kanunda sayılan kişilerin talebi durumunda söz konusu olabilir. 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre genel…

Devamını Okuyunuz
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ve Uygulamaya İlişkin Esaslar

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ve Uygulamaya İlişkin Esaslar Günümüzde “evden çalışma” biçimiyle karşımıza çıkan “uzaktan çalışma”, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme ediminin teknolojik iletişim araçları ile evde ya da işyeri dışında yerine getirilmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir. COVID-19 Salgını döneminde yaygın karantina uygulamalarıyla ve işyerlerince alınan bir tedbir olarak…

Devamını Okuyunuz
Nama ve Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Farkları

Nama ve Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Farkları Nama ve hamiline yazılı hisse senetlerinin işlevi şirkette pay sahibi olduğunu ispatlamak olmakla birlikte belli başlı farkları bulunmaktadır. İlk olarak nama yazılı pay senetlerinin üzerinde isim soy isim yazarken hamiline yazılı hisse senetlerinde isim yazmaz. İki senet arasında farklar bulunsa da vergisel anlamda biri birinden daha avantajlı değildir.…

Devamını Okuyunuz
Anonim Şirket Genel Kurulu Toplantı ve Karar Nisapları

Anonim Şirket Genel Kurulu Toplantı ve Karar Nisapları Anonim şirket genel kurul toplantı ve karar nisapları temel olarak, 27846 sayılı ve 14/2/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 285136362 sayılı ve 30/12/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (SPK) düzenlenmiştir. Bu çerçevede anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında…

Devamını Okuyunuz
Hakim Şirketin Bağlı Şirketin Borçlarından Sorumluluğu

Hakim Şirketin Bağlı Şirketin Borçlarından Sorumluluğu GİRİŞ Hukuken birbirinden bağımsız olmakla beraber, aralarında hakimiyet ilişkisi bulunan birden çok şirketin oluşturduğu organizasyonlara şirketler topluluğu adı verilmektedir. Ülkemizde de sıklıkla karşılaşılan bu organizasyonlara ilişkin herhangi bir düzenlemeye 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer verilmemişti. Ancak bu alandaki yasal düzenleme ihtiyacı doğrultusunda ilk kez 6102 sayılı Türk Ticaret…

Devamını Okuyunuz
Eser Sahibinin (Mimarın) Manevi Hakları

Eser Sahibinin (Mimarın) Manevi Hakları I. GİRİŞ İnsanlar yaşamı boyunca duygu ve düşüncelerini dışa aktarmanın yollarını aramış ve insan zekasının, entelektüel birikiminin, zihinsel yaratıcılığının neticesinde ürünler ortaya çıkarmıştır. Tarihsel süreçte fikri haklar, insan hakları kavramına paralel olarak gelişme göstermiştir. Zira yaratıcı düşünce ürünlerinin yeterince korunmadığı bir toplumda gelişme kaydedilmesi mümkün olmamaktadır. Bu koruma ancak etkin…

Devamını Okuyunuz
LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma Limited şirketlerde ortaklıktan çıkma ve çıkarılma mekanizmaları, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“Kanun”) 638-640. maddeleri arasında düzenlenmiştir. ORTAKLIKTAN ÇIKMA (TTK md. 638) Limited şirket ortağının çıkma hakkı, Kanun’un 638. maddesinde iki farklı durum halinde düzenlenmiştir. Bunlardan biri; şirket sözleşmesi kapsamında tanınan ortaklıktan çıkma hakkının kullanılması, diğeri ise; ortağın haklı…

Devamını Okuyunuz
Anonim Şirketin Tasfiyesi

Anonim Şirketin Tasfiyesi Anonim şirketin sona ermesi ve tasfiyesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 529 ve devamında düzenlenmektedir. I. Anonim Şirketin Sona Ermesi TTK uyarınca, anonim şirketin sona erme sebepleri şunlardır: Esas sözleşmedeki sürenin sona ermesinden sonra şirketin faaliyetini durdurması (TTK m.529/1-a), İşletme konusunun gerçekleşmesi ya da gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi (TTK m.529/1-b),…

Devamını Okuyunuz
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre, Anonim Şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere iki zorunlu organı vardır. Bu yazımızda yönetim kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları özetlenecektir. A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri: Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla…

Devamını Okuyunuz
Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Türkiye’de Vekalet Vermesi

Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Türkiye’de Vekalet Vermesi Türkiye’de bir avukat için vekâletname düzenlemek isteyen yabancılar, bunun için yurt içinde noterlere, yurt dışında ise Türk konsolosluklarına müracaat edebilir ve vekâlet verebilirler. Ayrıca, noterde yabancılar için vekâletname düzenlenebilmesi için ilgili yabancının vatandaşı olduğu ülkeye ve konuştuğu dile göre yeminli tercüman eşliğinde tercüme talep edilmektedir.  Bununla birlikte,…

Devamını Okuyunuz