Transfer Fiyatlandırması Danışmanlığı

 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesi ile kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları durumunda kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ve Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği ile de uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

  Transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemelerin amacı, ilişkili kişilerle mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan kurumların gelirlerinin tam ve doğru olarak beyan edilmesini sağlamak ve transfer fiyatlandırması yoluyla vergi matrahının aşındırılmasına engel olmaktır. 

  Bu kapsamda, genel olarak transfer fiyatlandırması, ilişkili kişilerin mal ya da hizmet alım ya da satımında, ya da borç alıp vermede uyguladıkları fiyat ya da bedel olarak tanımlanabilir. Bu fiyatların emsallere uygun olmaması halinde de transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ortaya çıkmış olur.

  Transfer fiyatlandırması hizmetlerimiz, stratejik belgelendirme ile transfer fiyatlandırması politikalarını desteklemekte ve anlaşmazlıkların çözümlenmesine yardımcı olmaktadır.

  Danışmanlık ve Transfer Fiyatlandırması Uyuşmazlıkları Hizmetlerimiz

  • İlişkili kişilerle gerçekleştirilen tüm işlemlerin incelenmesi ve şirketin transfer fiyatlandırması politikalarının gözden geçirilmesi,
  • Söz konusu işlemlerde elde edilen kârın ve kullanılan fiyatların analizi, (ekonomik analiz ve veritabanı araştırmaları sonucunda transfer fiyatının kâr marjı, lisans oranı, faiz oranı, bedel vb. tespit edilmesi)
  • Şirketin gerçekleştirdiği fonksiyon ve riskler kapsamında ilişkili işlemlerin mahiyetine en uygun transfer fiyatlandırması yönteminin tespit edilmesi,
  • İlişkili kişi işlemlerine ilişkin sözleşmelerin ve işlem koşulların incelenmesi,
  • Vergi incelemeleri ertesinde inceleme raporunun mevzuat ve uygulama açısından incelenmesi, şirketin bu aşamada belirleyeceği stratejinin oluşturulması konusunda tavsiyelerde bulunulması ve sonraki uzlaşma ve dava süreçlerinde,

  Dokümantasyon Hizmetleri

  Dokümantasyon temel olarak;

  • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Formu
  • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu
  • Genel Rapor (Masterfile)
  • Ülke Bazlı Rapor (Country by Country Reporting)

  vasıtasıyla yapılmaktadır.

  6728 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik neticesinde, transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefler için olası bir vergi incelemesi sonucunda örtülü kazanç dağıtımı eleştirisi yapılsa dahi vergi ziyaı cezasının %50 indirimli olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

  Ayrıca, transfer fiyatlandırması dokümantasyonu, ilişkili işlemleri hakkında geçmişe dönük olarak gerek zaman gerekse maliyet açısından yük getirecek çalışmalar için önceden hazırlıklı olmalarına ve tutarlı bir transfer fiyatlandırması politikası uygulandığını göstermelerine imkan sağlayan bir savunma aracıdır.