Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Mücbir Sebepten Etkilenen Sektörler İlanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 24.03.2020 tarihli ve 31078 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkındaki açıklamalar yapmıştır. Tebliğ yayım tarihi ile yürürlüğe girmiştir.

A) Yasal Düzenlemeler :

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (“Kanun”) 13. Maddesinde mücbir sebep halleri sayılmıştır. Kanun’un 15. Madde,  3. Fıkrası uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede vergi ödevlerinden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

B) Mücbir Sebepten Etkilenen Mükellefler :

Kanunun 15. Maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden aşağıda sayılan mükelleflerin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

1- Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler;

2-Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla aşağıda belirtilen sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler;

  • Alışveriş merkezleri dahil perakende,
  • Sağlık hizmetleri,
  • Mobilya imalatı,
  • Demir çelik ve metal sanayi,
  • Madencilik ve taş ocakçılığı,
  • Bina inşaat hizmetleri,
  • Endüstriyel mutfak imalatı,
  • Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,
  • Araç kiralama,
  • Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,
  • Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,
  • Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,
  • Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,
  • Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,
  • Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,
  • Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri,

3- Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

Yukarıda bahsi geçen ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır.

Mükellefin ana faaliyet kodu itibarıyla sayılan sektörler arasında bulunmamasına rağmen bu sektörlerden birisinde fiilen faaliyet gösterdiğinin ispatı halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen faaliyet gösterilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

C) Ertelenen Vergi Yükümlülükleri :

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükellefler tarafından;

 • Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar beyanname (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinin verilme süreleri 27/07/2020 günü sonuna kadar,
 • Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar beyanname (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve katma değer vergisi (KDV) beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri sırasıyla 27/10/2020 Salı, 27/11/2020 Cuma, 28/12/2020 Pazartesi günü sonuna kadar,
 • Nisan, Mayıs, Haziran aylarının sonuna kadar verilmesi gereken “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme süresi 27/07/2020 Pazartesi günü sonuna kadar,
 • Nisan, Mayıs, Haziran aylarının sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri 27/07/2020 Pazartesi günü sonuna kadar,

uzatılmıştır.

D) 65 Yaş ve Üstünde Olması veya Kronik Rahatsızlığı Bulunması Nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamına Giren Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmesi:

65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa  çıkma  yasağı  kapsamına  giren  mükellefler  ve meslek  mensupları  ile  24.3.2020  tarih  itibarıyla  geçerli  olan “Aracılık    ve    Sorumluluk    Sözleşmesi”    uyarınca beyanname ve bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 ile sokağa çıkma  yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiştir. Buna göre ;

 • Mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününün, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.
 • 65 yaş ve üstünde olunması nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması, vergi dairelerince yapılacak tespitlere istinaden resen gerçekleştirilecek olup bu kapsamdaki süre uzatımına ilişkin herhangi bir başvuru alınmayacaktır.
 • Kronik rahatsızlık nedeniyle beyanname/bildirim verme ve ödeme sürelerinin uzatılması için bu rahatsızlığın sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki süre uzatımı işlemi, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanını içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacak olup sağlık kuruluşundan alınan belgelerin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 30 gün içerisinde bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

E) Sonuç :

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tebliğ ile salgın nedeniyle mücbir sebepten etkilenecek sektörler belirlenmiş ve 1.9 milyon kişi mücbir sebep hali kapsamına alınmıştır. Nisan, Mayıs ve Haziranda muhtasar ve KDV beyannameleriyle alakalı ödemeler 6 ay ötelenmiştir. Bu aylara ilişkin muhtasar ve KDV beyannamelerinin verilmesinde 27 Temmuz tarihine ertelenmiştir. 65 üstü olması veya kronik rahatsızlığı olması sebebiyle sokağa çıkma yasağı kapsamında olan kişilerin beyanname ve ödemeleri yasak sonuna kadar ertelenmiştir. Etkilenen mükelleflerin bilgi notumuzda verilen süreleri dikkate almasını önemle tavsiye ederiz.