İş Yeri Kira Kontratlarında Covid-19 Değişikliği

Kira sözleşmelerinin tabi olacağı rejim 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) ile düzenlenmiştir. TBK m.352 uyarınca, kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren dava yoluyla sözleşmeyi sona erdirebilir ve kiracının tahliyesini isteyebilir. Genel hükümlere göre düzenleme bu şekildedir. Fakat, içinde bulunduğumuz olağanüstü durum, koronavirüs salgını sebebiyle birçok kişi mali zorluklar yaşamaya başlamış ve ödemelerde gecikmeler söz konusu olmuştur. Bunun önüne geçilmesi adına TBMM tarafından 7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmış ve 26.03.2020’de yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 2 numaralı geçici maddesi uyarınca, 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedellerinin ödenememesinin, kira sözleşmelerinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı karara bağlanmıştır. Durumu bilgilerinize sunar, hukuki gelişmeleri bu hususlara dikkat ederek değerlendirmenizi tavsiye ederiz.