Konkordato ve Uygulaması

Konkordato, bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış, borçlarını ödeyemeyecek durumda olması sebebiyle borçlunun ticari hayattaki varlığının devamlılığını sağlayabilmesi ve alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmadır.

“Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir”.

Konkordato da ki asıl amaç ticaret hayatının güvenliğini ve istikrarını ve devam etme kapasitesi olan şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesini sağlamaktır.

Borçlu kendisi bu yola başvurabileceği gibi, iflas talebinde bulunabilecek her alacaklı da borçlu hakkında konkordato işleminin başlamasını talep edebilir.

Kanunda iki türlü konkordato düzenlemiştir:

  1. Adi konkordato
  2. Malvarlığının terki suretiyle konkordato

Konkordato, ödeme güçlüğü içindeki herhangi bir borçlunun vade verilmek veya tenzilat yapılmak veya hem vade hem tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmesi ve muhtemel iflastan kurtulabilmesi için başvurulan hukuki bir yol olmakla belli prosedürlerin takibine bağlıdır. Öncelikle, konkordato ön projesi gerekmektedir .

Bu kapsamda en önemli husus mahkemeye sunulacak olan bilgi ve belgelerdir. Mahkeme başvurusunda aşağıdaki bilgilerin eksiksiz ve ikna edici şekilde yer alması gerekmektedir.

Başvuruda aşağıdakilerin yer alması gerekmektedir.

  • Şirketin malvarlığının durumunu gösterir belgeler bulunmalıdır:
  • Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste sunulmalıdır.
  • Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile şirketin iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo sunulmalıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları sunulmalıdır. Bu şart küçük işletmeler bakımından uygulanmamaktadır. (Çalışan sayısı <50, yıllık net satış  ≤ 25 milyon)