Koronavirüs Döneminde Kar Payı Nasıl Dağıtılır?

Şirketlerde kar dağıtımı; şirket finansal tabloları uyarınca şirket karda olması ve kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ayrıldıktan sonra dağıtılacak bir kar bulunması halinde genel kurul tarafından karar alınması suretiyle yapılmaktadır.

Ancak “COVID-19 Kapsamında Kar Payı Dağıtımına ve Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Alınan Geçici Tedbirler”[1] isimli makalemizde belirttiğimiz üzere kar dağıtımı ile ilgili olarak 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı torba kanununun 12. maddesi kapsamında öz kaynakların korunmasının sağlanması amacıyla kar payı dağıtımına bir takım sınırlamalar getirilmiştir (Bu konuya ilişkin detaylı bilgiye http://bshkhatip.com/covid-19-kapsaminda-kar-payi-dagitimina-ve-genel-kurul-toplantilarina-iliskin-alinan-gecici-tedbirler/ sayfasından ulaşabilirsiniz.).

Söz konusu maddenin nasıl uygulanacağı ise 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (bundan böyle “Tebliğ” olarak anılacaktır.) kapsamında düzenlenmiştir.

Daha önce belirttiğimiz üzere 7244 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden 30.09.2020 tarihine kadar sermaye şirketleri 2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’ini dağıtabilecek; bu orandan daha fazla kâr payı dağıtımına ilişkin karar veremeyecek ve Şirket genel kurulu tarafından, yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi verilmesi de söz konusu madde kapsamında söz konusu olamayacaktır.

Buna ek olarak her ne kadar şirket genel kurulu tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmasına karşılık pay sahiplerine tamamen veya kısmen ödeme yapılmamış ise 2019 yılına ait net dönem karının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemelerin de söz konusu madde kapsamında belirtilen tarih sonuna kadar ertelendiği belirtilmişse de tebliğ kapsamında ertelenen bu ödemelere ilişkin faiz tahakkuk ettirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Yine Tebliğ kapsamında şayet genel kurulca yönetim organına kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri de 30.09.2020 tarihine kadar ertelenecektir.

Önemle belirtmek isteriz ki, Tebliğ’in 5. Kapsamında bu hükme istisna getirilmiş olup, devamdaki şartları sağlayan şirketlerle ilgili olarak bu hükmün uygulanmayacağı belirtilmiştir:

  • Covid-19 kapsamında kısa çalışma ödeneğinden faydalanan veya ücretsiz izne ayrılanlardan İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlandırılan istihdam edenler ile Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç olmak üzere, 000,00-TL (Yüz yirmi bin Türk Lirası) ve altında kâr payı dağıtımı kararı alan şirketler;
  • Pay sahipleri tarafından dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ödenmesinde kullanılması şartıyla kâr payı dağıtımına karar veren şirketler;
  • Pay sahipleri tarafından dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şartıyla kâr payı dağıtımına karar veren şirketler.

Bu noktada pay sahipleri tarafından dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30.09.2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerinin yerine getirilmesi şartıyla kâr payı dağıtımına karar veren şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutarlara ilişkin ödemelerin de 30.09.2020 tarihine kadar ertelendiğini belirtmek isteriz.

Yukarıda belirtilen şekillerde kâr payı dağıtımı kararının genel kurulda görüşülebilmesi için ise Bakanlıktan uygun görüş alınmasının zorunlu olduğunu belirtmek gerekir.

Tebliğ kapsamında düzenlenen bir diğer husus ise esas alınacak finansal tablolardır. Bu kapsamda kar payı hesabında kullanılacak olan finansal tablolarda; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun olarak hazırlamak zorunda olanların TTK’nın 88. maddesine göre hazırlanan finansal tabloları esas alması, bunlar dışında kalanların ise Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan finansal tabloları esas alması gerektiği düzenlenmiştir.


[1] http://bshkhatip.com/covid-19-kapsaminda-kar-payi-dagitimina-ve-genel-kurul-toplantilarina-iliskin-alinan-gecici-tedbirler/