Turizm Alanında Yapılan Kanuni Değişiklikler

“Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  24 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni Yönetmelik kapsamında yapılan bu değişiklikler ile kamu taşınmazlarının turizm yatırımları için tahsis edilmesi esnasında uygulanacak kurallara değişiklikler getirildi ve bu sayede kamu taşınmazlarının tanımı genişletildi. Bu değişiklikler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

 • Yatırımcıların turizm belgesi alarak adlarına tahsis ettirmelerinden sonra kanun uyarınca belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sonucunda tahsis talepleri geçersiz sayılacak.
 • Yatırımcının yatırım belgesinin iptal edilmesi halinde yeni yatırım belgesi almak için yatırımcıya 1 yıllık süre verilecek ve bu süre yatırım belgesinin iptali kararının yatırımcıya tebliğ edildiği tarihten itibaren başlayacak.
 • Tesis hattı ve kayak pist yapılması amacıyla kuruluşlara tahsis edilen taşınmazlar üzerinde ilgili kuruluşlar adına 49 yıllık irtifak hakkı tesis edilecek.

“Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 8 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan bu değişiklikler kapsamında Turizm merkezlerinde imar planlarının hazırlanması için uygulanan kriterlerde ve imar planlarının onay süreci hakkında önemli değişiklikler yapıldı. Aşağıda maddeler halinde yapılan bu değişiklikler belirtilmiştir.

 • Yönetmelikte yapılan değişiklikler uyarınca nazım imar planlarının ölçekleri değiştirildi. 1 / 2000 ve 1/ 5000 yerine 1/ 25.000 ve 1/ 5000 ölçekli planlar olacak.
 • Planların yapılmasında kullanılan plan çizimine ilişkin hususlar ve lejant Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan planlar 30 gün süreyle idare tarafından tespit edilen yerlerde ve idarenin resmi internet sitesinde kamuya açık bir şekilde ilan edilecek.
 • Sahil şeritleri iki kısım halinde olacak. İki kısımda halka açık olacak. Fakat ilk kısımda halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alanlar bulunurken ikin kısımda günübirlik turizm tesisleri bulunacak.
 • Bu yönetmelik kapsamında turizm tesislerine yapı ruhsatı verilecek. Bu ruhsatların süreleri sonunda yenilenmemeleri durumunda ruhsatları ilgili idare tarafından iptal edilecek.
 • Yönetmelik kapsamında getirilen avantajlardan faydalanmak için turizm işletmelerinin Bakanlık tarafından düzenlenen işletme belgelerini ilgili idareye vermeleri gerekecek.
 • Halihazırda tapusu bulunmayan tesisler için ilgili arazinin tahsis edilmesi yönünde ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilecek.
 • Yukarıda belirtilen her tesis açısından emsal harici tüm alanların toplamının imar parseli alanının %30 ‘unu aşmaması gerekecek.