Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Türkiye’de Vekalet Vermesi

Türkiye’de bir avukat için vekâletname düzenlemek isteyen yabancılar, bunun için yurt içinde noterlere, yurt dışında ise Türk konsolosluklarına müracaat edebilir ve vekâlet verebilirler. Ayrıca, noterde yabancılar için vekâletname düzenlenebilmesi için ilgili yabancının vatandaşı olduğu ülkeye ve konuştuğu dile göre yeminli tercüman eşliğinde tercüme talep edilmektedir.  Bununla birlikte, yurtdışında, bulundukları ülkelerde yabancı noter tarafından hazırlanmak üzere vekâlet vermek istedikleri avukat için vekâletname düzenletebilirler, ancak yabancı noter tarafından düzenlenen vekâletnamelerin Türkiye’de geçerli olması için ilgili ülkenin 15 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi’ne taraf olup olmamasına göre iki ihtimal gündeme gelecektir,

a) Eğer noterin bağlı bulunduğu ülke söz konusu sözleşmeye taraf ise, o ülke noterince düzenlenen vekâletnameye Apostille şerhi konulması, belgenin Türkçeye tercüme edilmiş ve tercümenin noterce tasdik edilmiş olması yeterlidir.   

b) Sözleşmeye taraf olmayan bir ülkede düzenlenmiş olan resmi belgeler için ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 224. maddesi uyarınca Türk konsolosluğunun veya o ülkenin yetkili makamlarının onayı gerekir.

1961 Tarihli Lahey Sözleşmesi’ne taraf olmayan yabancı bir ülkede düzenlenen vekâletnamenin Türkiye’de de geçerli olabilmesi için, yukarıda bahsi geçen HMK madde 224’ün yanı sıra Noterlik Kanunu’nun 195. maddesindeki düzenlemenin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu hükümde,

“Yabancı memleketlerde usulü uyarınca yapılan noterlik işlemlerinin altındaki o memleketin yetkili merciinin imza ve mühürü, konsolos tarafından onanır. Özel kanun hükümleri saklıdır.” denilmektedir.

Bu bağlamda sözleşmeye taraf olmayan yabancı ülke mevzuatına uygun düzenlenen vekâletnamenin; ilgili noterin bağlı bulunduğu ülkenin yetkili resmi makamınca imzalanıp mühürlenmesi, bu imza ve mührün ise o yerdeki Türk konsolosluğu tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir. Bu aşamalardan sonra, vekâletnamenin Türkiye’de geçerli bir şekilde kullanılabilmesi mümkün olacaktır.

Bülteni PDF formatında indirmek için tıklayınız.