Anonim Şirketin Tasfiyesi

Anonim Şirketin Tasfiyesi Anonim şirketin sona ermesi ve tasfiyesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 529 ve devamında düzenlenmektedir. I. Anonim Şirketin Sona Ermesi TTK uyarınca, anonim şirketin sona erme sebepleri şunlardır: Esas sözleşmedeki sürenin sona ermesinden sonra şirketin faaliyetini durdurması (TTK m.529/1-a), İşletme konusunun gerçekleşmesi ya da gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi (TTK m.529/1-b),…

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre, Anonim Şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere iki zorunlu organı vardır. Bu yazımızda yönetim kurulu üyelerinin görev ve sorumlulukları özetlenecektir. A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri: Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır: Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla…

Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Türkiye’de Vekalet Vermesi

Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Türkiye’de Vekalet Vermesi Türkiye’de bir avukat için vekâletname düzenlemek isteyen yabancılar, bunun için yurt içinde noterlere, yurt dışında ise Türk konsolosluklarına müracaat edebilir ve vekâlet verebilirler. Ayrıca, noterde yabancılar için vekâletname düzenlenebilmesi için ilgili yabancının vatandaşı olduğu ülkeye ve konuştuğu dile göre yeminli tercüman eşliğinde tercüme talep edilmektedir.  Bununla birlikte,…

İşçinin Rekabet Yasağı

İşçinin Rekabet Yasağı İş Sözleşmesinin Devamı Boyunca İşçinin Sadakat Borcu İşçinin iş ilişkisinin sürdüğü dönem boyunca uymakla yükümlü bulunduğu en önemli borçlarından biri sadakat borcudur. İşçinin sadakat borcu Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Buna göre; işçinin sadakat borcu, işverenin çıkarlarını koruma, gözetme ve kendisine verilen işi özenle yapma, işverene ait teçhizatı usulüne uygun olarak kullanma ve…

Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Avantajları Üzerine İnceleme

Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Avantajları Üzerine İnceleme GENEL OLARAK YATIRIM FONLARI Menkul kıymetlere yatırım yapmak, uzmanlık gerektirmekle birlikte risk içerir. Ancak piyasa koşullarıyla orantılı olarak doğru araçlara risk yönetimine uygun bir biçimde dağıtılan bir sermayeyle iyi bir yatırımın karşılıklarını almak mümkündür. Bireysel yatırımcılar açısından bunu sağlamak zordur. Bu yüzden fon arz eden küçük yatırımcılar için,…

Anonim Şirketlerde Compliance (Uyum)

Anonim Şirketlerde Compliance (Uyum) 1. Compliance (Uyum) Nedir ? Compliance kelimesi, “riayet etmek, uyum göstermek, razı olmak” anlamlarına gelen İngilizce “to comply” fiilinden türemiştir. Compliance’ın kelime anlamı “rıza, uyum, uygunluk” anlamlarına gelmektedir. Yeni bir kavram olan ve ağırlıklı olarak şirketler hukukuna ilişkin doktrinde yer alan Compliance kavramının “hukuk kurallarına uygun hareket etme”, “uygunluk denetimi” şeklinde…

Türk Mevzuatına göre İrtibat Büroları ve Yabancı Şirketlerin İrtibat Bürosu Açma Şartları

Türk Mevzuatına göre İrtibat Büroları ve Yabancı Şirketlerin İrtibat Bürosu Açma Şartları 1. İRTİBAT BÜROSU NEDİR? Bir iş koluna dair Türkiye’deki Pazar payı ve iş imkanlarını gözlemek, test etmek isteyen, piyasa şartlarını araştırarak iş olanaklarını takip etmek isteyen, bu konularda merkez kuruluşuna bilgi sağlayan ve en önemlisi ticari amaç ihtiva etmeyen kuruluşlara irtibat bürosu denir.(Liaison…

Hissedarların Önalım Hakkı

Hissedarların ÖnalımHakkı Önalım (şufa) hakkı, hak sahibinin paylı mülkiyet konusu taşınmazın ya da şirket hisselerinin üçüncü bir kişiye satılması halinde öncelikle kendisine hisselerin devredilmesini isteme hakkı olarak tanımlanmaktadır. Hakkın kullanılmasıyla birlikte, satışa konu edilen pay, diğer paydaşa devredilebilmekte ve böylece paylı mülkiyete konu taşınmaz veyahut şirket hisselerinin, belirli bir çevrede kalması ve üçüncü kişilere devredilmesinin…

Tahliye Talepli Ödeme Emri ve Buna Bağlanan Sonuçlar

Tahliye Talepli Ödeme Emri ve Buna Bağlanan Sonuçlar Taşınmazın tahliye edilmesi halleri, Türk Borçlar Kanunu ve İcra İflas Kanunu hükümlerinde düzenlenmiş olup, bu araştırmanın konusu İcra İflas Kanununda düzenlenen tahliye talepli ödeme emri ve buna bağlı açılacak olan tahliye davasıdır. İcra İflas Kanununda düzenlenen takip türlerinden birisi de tahliye talepli ödeme emri ile takip olup,…

Limited Şirketlerde Tasfiye İşlemleri Bilgi Notu

Limited Şirketlerde Tasfiye İşlemleri Bilgi Notu Genel Kurul Kararı ile Limited Şirketin Tasfiyesi Adımları          Limited şirketin tasfiyesi, şirketin sona ermesi ile birlikte mevcut olan tüm hesaplarının kapatılması ve alacak ve borçlarını ihtiva eden ilişkilerinin sona ermesi gayesine ulaşmak adına gerçekleştirilir ve TTK m. 643 vd. hükümlere göre uygun düştüğü ölçüde uygulanacak…