Anonim Şirketlerde Compliance (Uyum)

Anonim Şirketlerde Compliance (Uyum) 1. Compliance (Uyum) Nedir ? Compliance kelimesi, “riayet etmek, uyum göstermek, razı olmak” anlamlarına gelen İngilizce “to comply” fiilinden türemiştir. Compliance’ın kelime anlamı “rıza, uyum, uygunluk” anlamlarına gelmektedir. Yeni bir kavram olan ve ağırlıklı olarak şirketler hukukuna ilişkin doktrinde yer alan Compliance kavramının “hukuk kurallarına uygun hareket etme”, “uygunluk denetimi” şeklinde…

Türk Mevzuatına göre İrtibat Büroları ve Yabancı Şirketlerin İrtibat Bürosu Açma Şartları

Türk Mevzuatına göre İrtibat Büroları ve Yabancı Şirketlerin İrtibat Bürosu Açma Şartları 1. İRTİBAT BÜROSU NEDİR? Bir iş koluna dair Türkiye’deki Pazar payı ve iş imkanlarını gözlemek, test etmek isteyen, piyasa şartlarını araştırarak iş olanaklarını takip etmek isteyen, bu konularda merkez kuruluşuna bilgi sağlayan ve en önemlisi ticari amaç ihtiva etmeyen kuruluşlara irtibat bürosu denir.(Liaison…

Hissedarların Önalım Hakkı

Hissedarların Önalım Hakkı Önalım (şufa) hakkı, hak sahibinin paylı mülkiyet konusu taşınmazın ya da şirket hisselerinin üçüncü bir kişiye satılması halinde öncelikle kendisine hisselerin devredilmesini isteme hakkı olarak tanımlanmaktadır. Hakkın kullanılmasıyla birlikte, satışa konu edilen pay, diğer paydaşa devredilebilmekte ve böylece paylı mülkiyete konu taşınmaz veyahut şirket hisselerinin, belirli bir çevrede kalması ve üçüncü kişilere…

Tahliye Talepli Ödeme Emri ve Buna Bağlanan Sonuçlar

Tahliye Talepli Ödeme Emri ve Buna Bağlanan Sonuçlar Taşınmazın tahliye edilmesi halleri, Türk Borçlar Kanunu ve İcra İflas Kanunu hükümlerinde düzenlenmiş olup, bu araştırmanın konusu İcra İflas Kanununda düzenlenen tahliye talepli ödeme emri ve buna bağlı açılacak olan tahliye davasıdır. İcra İflas Kanununda düzenlenen takip türlerinden birisi de tahliye talepli ödeme emri ile takip olup,…

Limited Şirketlerde Tasfiye İşlemleri Bilgi Notu

Limited Şirketlerde Tasfiye İşlemleri Bilgi Notu Genel Kurul Kararı ile Limited Şirketin Tasfiyesi Adımları          Limited şirketin tasfiyesi, şirketin sona ermesi ile birlikte mevcut olan tüm hesaplarının kapatılması ve alacak ve borçlarını ihtiva eden ilişkilerinin sona ermesi gayesine ulaşmak adına gerçekleştirilir ve TTK m. 643 vd. hükümlere göre uygun düştüğü ölçüde uygulanacak…

Şirket Yetkililerinin Vergi Cezalarına İlişkin Sorumluluğu

Şirket Yetkililerinin Vergi Cezalarına İlişkin Sorumluluğu Giriş Şirketin vergi borç ve cezalarına ilişkin olarak Vergi Dairesince anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri, başka bir deyişle şirket yetkililerinin şahsi sorumluluklarına gidilebilmektedir. Bu yazımız ile, şirket ortak ve yetkililerinin vergi borçları ve vergi ceza ihbarnamelerinden sorumlu tutulabilmesinin şartları ve sınırlarına değineceğiz. 1. Limited Şirket…

Anonim Şirket Kurmanın Avantajları

Anonim Şirket Kurmanın Avantajları Türkiye’de ortalama 150.4700 anonim şirket kuruludur. Hem uluslararası arenada hem Türkiye’de Anonim ve limited şirketler en çok tercih edilen şirket türleridir. Anonim ve limited şirketler birbirlerine benzemekle beraber belli başlı farkları bulunmakta ve anonim şirketlere daha fazla avantaj tanınmaktadır. İlk olarak Anonim şirket ortaklarının üstlendikleri sorumluluk limited şirketlere nazaran sınırlıdır. Şöyle…

Yönetim Kurulu’nun Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu’nun Rekabet Yasağı Yönetim Kurulunun Türk Borçlar Kanunu’nda da açıkça belirtildiği gibi şirkete karşı bir sadakat yükümlüğü vardır, buna bağlı olarak yönetim kurulunun rekabet yasağı doğar. Rekabet yasağı genel kurulun alacağı bir kararla kaldırılabilirken, esas sözleşme ya da hissedarlar sözleşmesine konulacak bir madde ile şirket temsilcileri, şirket yetkilileri ve muharras müdür ve ortaklar için…

Kira Tespit Davası Nedir, Şartları Nelerdir ?

Kira Tespit Davası Nedir, Şartları Nelerdir? Kira bedeli, sözleşme akdetme özgürlüğü çerçevesinde taraflarca serbestçe belirlenebilmektedir. Ancak özellikle daha zayıf konumda olan kiracıyı koruyabilmek adına Türk Borçlar Kanunu, talep üzerine kira bedelinin mahkeme tarafından yeniden belirlenmesini mümkün kılmaktadır. Kira tespit davası Türk Borçlar Kanunu’nda konut ve çatılı işyerleri için düzenlenen özel bir dava türüdür. Kira bedelinin…

İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, İflas İdaresi ve İflas Dairesinin vazifelerine ilişkin olarak Kanun’un 223. Maddesine; “İflâs idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflâs idare memurları listesinden seçilir. Bu şekilde seçilen iflâs idare…