Arabuluculuk Başvurularında Yetki İtirazı ve Sonuçları

Arabuluculuk Başvurularında Yetki İtirazı ve Sonuçları GİRİŞ Bilindiği üzere, 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 3. Maddesinin 1. Fıkrasında: ‘’Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.’’ Hükmü düzenlenmiş, bu kapsamda 2018 Yılı Başı itibari ile iş sözleşmesine dayalı işçi,…

Şirket Yetkililerinin Vergi Cezalarına İlişkin Sorumluluğu

Şirket Yetkililerinin Vergi Cezalarına İlişkin Sorumluluğu 1. Giriş Şirketin vergi borç ve cezalarına ilişkin olarak Vergi Dairesince anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri, başka bir deyişle şirket yetkililerinin şahsi sorumluluklarına gidilebilmektedir. Bu yazımız ile, şirket ortak ve yetkililerinin vergi borçları ve vergi ceza ihbarnamelerinden sorumlu tutulabilmesinin şartları ve sınırlarına değineceğiz. 2. Limited…

Değerli Konut Vergisi Bakımından Uygulama Alanı

Değerli Konut Vergisi Bakımından Uygulama Alanı Değerli konut vergisine ilişkin düzenleme 7194 Sayılı Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle getirilmiştir Erteleme maddesi ile belirlenen sürenin dolması sebebiyle uygulamaya ilişkin Uygulama Genel Tebliği 15 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış, vergi mükellefleri beyannamelerini 22 Şubat 2021 tarihine kadar sunmuşlardır. Ödemeler ilgili yılın şubat…

Gemilerin İhtiyati Haczi ve Seferden Men

Gemilerin İhtiyati Haczi ve Seferden Men 1. Giriş Gemiler hakkında ihtiyati haciz işlemine ilişkin hükümler, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1352. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İhtiyati haciz kararına bağlı olarak gemilerin hareket kabiliyetini kısıtlamak amacıyla mahkeme kararı icra müdürlükleri tarafından uygulanır ve geminin seferden meni sağlanır.  2. Gemilerin İhtiyati Haczi İhtiyati haciz, para alacaklarına ilişkin…

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu Hususuna Genel Bakış

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu Hususuna Genel Bakış GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim şirketin yönetim ve temsil organı yönetim kuruludur. Yönetim kurulunda görevli kişilerin görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmeleri ve şirket menfaatlerini dürüstlük kuralına uyarak gözetmeleri kanuni birer yükümlülüktür. Bu doğrultuda, şirketle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde şirkete ya da…

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Pay Sahiplerinin Şirketle Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Pay Sahiplerinin Şirketle Rekabet Yasağı GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu’nun 396. maddesinde düzenlenen rekabet yasağı; ortaklığın sırlarını bilen, karar alma mekanizmasında etkili olan yönetici şahısların, pozisyonlarını kötüye kullanmalarını ve bu suretle haksız rekabet yaratmalarını önlemek amacı ile öngörülmüş bir müessesedir. Rekabet yasağı, kural olarak görev süreleri boyunca yönetim kurulu üyelerinin şirketin faaliyet…

Tebligat Hilesi

Tebligat Hilesi GİRİŞ Tebliğ işlemi, hukuki işlemlerin kanunda öngördüğü şekilde muhatabına kanunda öngörüldüğü şekilde yazılı olarak bildirimi olup, bu işlemin usulsüz olarak gerçekleştirilmesi veyahut gerçekleştirilen işlemin yok hükmünde olması ile, hileli bir davranış ile tebliğ işleminin gerçekleştirilmesi neticesinde doğabilecek sonuçlar aşağıda incelenmiştir. Tebliğ Kavramı ve Unsurları Tebliğ, hukuki işlemlerin kanunda öngörüldüğü şekilde muhatabına veya muhatap…

Bir Şirket Hangi Durumda Başka Bir Şirketin Borçlarından Sorumlu Tutulabilir? “Organik Bağ” Kavramı

Bir Şirket Hangi Durumda Başka Bir Şirketin Borçlarından Sorumlu Tutulabilir? “Organik Bağ” Kavramı 1- Şirketlerin Malvarlığı ve Borçlarında Ayrılık İlkesi Şirketler hukukunun temel prensipleri uyarınca şirket ile ortakların malvarlıkları birbirinden ayrılmaktadır. Ayrılık ilkesi gereğince tüzel kişilik, kendisini meydana getiren kişilerle tüzel kişilik ile hukuki ilişki kuran üçüncü kişiler arasında bir nevi ‘perde’ oluşturmaktadır. Bunun sonucu…

Marka Hakkının Sınai Mülkiyet Kanunu ve Madrid Protokolü Çerçevesinde Korunması

Marka Hakkının Sınai Mülkiyet Kanunu ve Madrid Protokolü Çerçevesinde Korunması Marka; bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüs mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajların biçimi…

15 Yıllık Hizmet Süresini Dolduranların Emeklilik Durumu

15 Yıllık Hizmet Süresini Dolduranların Emeklilik Durumu 15 yıllık hizmet süresini dolduranların emeklilik ve kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı soruları uzun süredir çalışanların aklını kurcalamaktadır. Her iki sorunun da mevcut yasal düzenlemeler ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir. 15 Yıl Çalışan İşçinin Emekli Olması ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanması Her iki soruya da olumlu cevap vermek mümkün ancak…